Pátá Armada Portugalské Indie

 

Pátá Armada pod velením admirála Afonse de Albuquerque byla flotila devíti lodí rozdělená do tří eskader.

 

 

První eskadra

1       SANT'IAGO (300 tun, karaka) Afonso de Albuquerque

2       ESPÍRITO SANTO (350 tun, karaka) Duarte Pacheco Pereira

3       SÃO CRISTÓVÃO (150 tun, karavela) Fernão Martins de Almada

Druhá eskadra

4       RAINHA (300 tun, karaka) Francisco de Albuquerque

5       FAIAL (250 tun, karaka) Nicolau Coelho

6       CATHARINA DIAS (100 tun, karavela) Pedro Vaz da Veiga

Třetí eskadra

7       ??? (300 tun, karaka) António de Saldanha

8       ??? (???, ???) Rui Lourenço Ravasco

9       CONCEPÇÃO (100 tun, karavela) Diogo Fernandes Pereira

 

Úkolem Páté Armady bylo najít poblíž průlivu El Mandeb do Rudého moře strategický přístav. V Cochinu získaného Druhou Armadou postavit pevnost a osadu, dobýt další území, navázat obchodní a diplomatické vztahy.

 

Vyplutí a cesta:

Pátá Armada byla nejhůře organizovaná ze všech portugalských Armad vyslaných do Indie. Při cestě docházelo často k rozptýlení flotily a vzájemnému hledání jedněch druhými, což vedlo k tomu, že skupiny či lodě dokončili cestu samostatně nebo čekaly na ostatní.

Páta Armada vyplula a minula vracející se Čtvrtou Armadu Vasco de Gamy. Admirál Albuquerque tak neměl ani tušení o jejím nezdaru.

Z Lisabonu první eskadra vyplula 6.dubna, druhá eskadra 14.dubna a třetí eskadra 30.dubna 1503. Eskadry se měly cestou postupně spojit a Mysem Dobré Naděje již proplout společně.

Realita byla však trochu jiná. První a druhá eskadra se setkaly u Kapverd. Po marném čekání na třetí eskadru v srpnu propluly Mysem Dobré Naděje, kdy se v bouři potopila loď CATHARINA DIAS. Při zastávce pro doplnění zásob a po nutných opravách byla objevena další část Mosambiku. Pak již bez otálení odpluly do Indie.

Jedinou zmínku o lodi CATHARINA DIAS s neznámým kapitánem jsme nalezli v italské kronice od Florentina Giovaniho da Empoli, který se plavby také zúčastnil. Empoli se o lodi zmiňuje jako o desáté a jediné, která se v Mysu Dobré Naděje potopila. V portugalských archívech není žádná zmínka o desáté lodi. Portugalci uvádí pouze jméno utonulého kapitána Pedro Vaz da Veiga, jméno lodi však neuvádějí.

Po přistání v Cochinu byla zahájena výstavba historicky první evropské pevnosti v Asii Fort Manuel (Sant’Iago). Velitelem pevnosti v Cochinu byl jmenován Duarte Pacheco Pereira. Dále měl velení nad loděmi GARRIDA Pêro Rafaelem a později i CONCEPÇÃO Diogo Fernandes Pereiry. Byly navázány obchodní styky se sousedním královstvím Quilon. Tím byly zpevněny základy portugalských kolonií v Indii.

Počátkem ledna 1504 vypluly zpět z Cochinu SALTA NA PALHA António do Campo, SÃO PAULO Pero de Ataide „Inferno“, obě ze Čtvrté Armady, a SÃO CRISTÓVÃO Fernão Martins de Almady naložené kořením, zbožím a se zprávami o situaci pro krále. U Mosambiku je zastihla bouře. SALTA NA PALHA proplula a v červenci přistála v Lisabonu. SÃO PAULO ztroskotala a SÃO CRISTÓVÃO poškozená přistála.

 V polovině ledna 1504 vypluly zpět z Cochinu RAINHA Francisco de Albuquerque, FAIAL Nicolau Coelho a SANTA MARTA Fernão Rodrigues „Bardaças“ ze Čtvrté Armady s nákladem koření. RAINHA a FAIAL se v únoru 1504 potopily s posádkami v bouři u pobřeží Mosambiku. SANTA MARTA přistála v Lisabonu v srpnu 1504.

5.února 1504 vyplula naložená SANT'IAGO Afonsa de Albuquerque, ten byl kvůli poškození lodi nucen v Mosambiku přistát a provést rozsáhlé opravy. A setkal se s Almadou. 1.května 1504 SANT'IAGO a SÃO CRISTÓVÃO vypluly. Do Lisabonu dopluly 16.září 1504 a byly rozebrány.

 

Třetí eskadru stíhala smůla. U Kapverd v bouři byla rozptýlena.

Pereira s CONCEPÇÃO po rozptýlení a marném hledání proplul Mysem Dobré Naděje. Pak pokračoval na východ a objevil Madagaskar, který obeplul z jihu na východ. Dále pokračoval na sever mimo dohled afrického pobřeží až objevil ostrov Sokotra. Zde CONCEPÇÃO v prosinci zakotvila a přečkala zimu, protože letní monzunové větry pominuly. Do Indie CONCEPÇÃO odplula v únoru 1504 a v březnu připlula do Cochinu, kde právě zuřily boje se Zamorinem a ihned se zapojila do bitvy.

Po rozptýlení u Kapverd a po namáhavém hledání se Saldanha setkal s Ravascem u ostrova Svatého Tomáše. Mysem Dobré Naděje propluli až v září a přitom Saldanha ztratil kontakt s Ravascem. Saldanha se zastavil v zálivu Table Bay (Aguada de Saldanha) a kvůli opravám lodi byl nucen zůstat na břehu do října. Ravasco po odloučení v bouři doplul do Mosambiku a čekal na ostatní. Netrpělivý Ravasco odplul a v listopadu přistál v Zanzibaru a napadal arabské lodě. Později v Malindi jej dohonil Saldanha a společně podnikli útok na Mombasu, která odmítala vyplatit roční poplatek. Po nerozhodném boji se dohodli na smíru a v Malindi zůstali do příštího roku. Během této doby napadali arabské obchodní lodě a v dubnu 1504 vypluli do Indiie. Měli však lodě ve velmi špatném stavu a bylo nutné přistát pro generální opravy. V září je našla Šestá armada, která jim pomohla dokončit opravy a začlenila je do své flotily. V Cochinu přistáli v říjnu 1504. Lodě kapitánů Saldanhy a Ravasca byly rozebrány.

 

Texty: P.Patočka

Korektura: Ali

Prameny: viz ZDROJE