Časová osa i životnost typů lodí

v našem letopočtu

 

PŘELOM LETOPOČTŮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitva římských legií s Germány, Teutoburský les

Nové uspořádání Germánie. Římský vojevůdce Germanicus

V Číně vládl císař Wang-Mang

Povstání Frísů proti římským daním

Zemřel římský císař Augustus

Pilát Pontský odsoudil Ježíše

Claudius si podrobil Britanii

Nero vypálil Řím

Budhovo učení přeloženo do čínštiny

Likvidace povstání Židů

Vesuv pohřbil Pompeje, Stabiae a Herculáneum

Dostavěno Colosseum v Římě

1

-

1

0

0

 

1.

st.

D

Ž

U

N

K

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řím si podmanil Nabatejskou říši

Řecký matematik Herón v Egyptě vydal spisy o mechanice

Vynález a výroba papíru v Číně

Císař Traianus zavedl přídavky na děti chudým

Židé vyhnáni z Judeyi císařem Hadriánem

Počátek zpracovávání železa v Africe a umění plastiky

Ptolemaios vydal v Egyptě spis o určování zeměpisné polohy

Války Říma s Parthskou říší

Období válek Římské říše s Markomany

Markus Aurelius založil Řezno (Regensburg)

Povstání žlutých turbanů proti daním v Číně

Zavedení třístupňového školství pro římské občany

1

0

1

-

2

0

0

 

2.

st.

D

Ž

U

N

K

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svobodný lid Říma dostal římské občanství

Konec dynastie Chan v Číně

Alamané prorazili římskou opevněnou hranici

Počátek dynastie Sasánovců v Persii

Germáni napadli Římskou říši a Galii

Počátek pronásledování křesťanů v Římě za císaře Decia

Římská říše platí výkupné Gótům

Vznikla krátce Galská říše (dnes Francie a Španělsko)

Plótínos založil v Římě filozofickou školu

Rod Šu-Ma sjednotil Čínu

Germáni poraženi u Pavie, Aurelianus Germanicus Maximus

V Indii sepsána Kámasútra

2

0

1

-

3

0

0

 

3.

st.

D

Ž

U

N

K

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constantinus Veliký u Mulvijského mostu porazil Maxentia

Diocletianova hospodářská reforma v Římské říši

Milánský toleranční edikt, svoboda všech vyznání

Konec dynastie Čchin a nástup dynastie Wej v Číně

Počátek dynastie Guptů v Indii

Nikajský koncil, ratifikace křesťanství

Hunové vpadli do severní Persie

Martin z Tours založil první klášter v Galii v Ligugé, sv.Martin

Římská říše a Persie uzavřely třicetiletý mír

Počátek dynastie Wej v Číně

Druhé stěhování národů pod tlakem Hunů od Černého moře

Římská říše rozdělena na západní a východní

3

0

1

-

4

0

0

 

4.

st.

D

Ž

U

N

K

A

K

N

A

R

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Římské legie odchází z Britanie

Malé japonské státy se sjednotily do říše Jamato

Římané vyhnáni z Britanie a Vizigótové plenili Řím

Vpád Hunů do Indie a rozbití říše Guptů na malá království

Založena říše Vandalů v severní Africe

Britania dobývána Sasy, Angly a Juty

Řím, Burgundi a Vizigóti poráží Huny, jejich říše se rozpadla

Vandalové plenili Řím a stěhování Ostrogótů za Dunaj

Dobytím Trevíru vzniklo království rýnských Franků

Havraní bitva mezi Germány a Ostrogóty u Raveny

Definitivní zánik Západořímské říše

První schizma římských papežů

4

0

1

-

5

0

0

 

5.

st.

D

Ž

U

N

K

A

K

N

A

R

R

S

N

E

K

K

A

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POČÁTEK STŘEDOVĚKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počátek Mahájánova buddhismu v Číně

Chlodvík založil Franckou říši a porazil Vizigóty a Alemany

Počátek křesťanského počítání Gregoriánského kalendáře

Kodifikace římského práva v Konstantinopoli

Uzavřena smlouva o Věčném míru mezi Byzancí a Persií

Zánik Ostrogótské říše. Nástup Turků

Buddhismus státním náboženstvím v Japonsku

Mor v Evropě. Nástup Turků v Asii a rozbití říše bílých Hunů

Frankové u Řezna (Regesburg) odrazili vpád Avarů

Jang Čchien sjednotil sever Číny a začal stavět Velkou zeď

Snaha papeže Řehoře I. obracet Židy na křesťanskou víru

Irská křesťanská misie ve Francké říši

5

0

1

-

6

0

0

 

6.

st.

D

Ž

U

N

K

A

K

N

A

R

R

S

N

E

K

K

A

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haršavardhána vytvořil říši v Indii

Nástup dynastie Tchang v Číně

Muhammad odešel z Mekky do Mediny, počátek letopočtu

Povstání Slovanů proti Avarům, vznikla Sámova říše

Indičtí matematici znají 0, kvadr.fce, zlomky a zemskou osu

Slované zvítězili nad Franky u Vogastisburgu (Žatec)

Muslimové dobyli severní Afriku, sestavení koránu v Medině

Založen umajjovský chalifát v Sýrii

Římskokatolický papež proti byzantskému císaři

Rozkvět Tibetu za vlády Slon-Brtsan-sgam-pa

Varjagové pronikli do Rusi a založili kupecké osady

V Mexiku vzkvétala zapotécká kultura

6

0

1

-

7

0

0

 

7.

st.

D

Ž

U

N

K

A

K

N

A

R

R

S

N

E

K

K

A

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralizace moci v Japonsku dle čínského vzoru, hl.m. Nara

Nástup ženské dynastie Čchou v Číně

Mauři s muslimy dobyli Hispánii, u Tours byli poraženi

Založení syrské dynastie v Konstantinopoli

V Indii Abbásovci svrhli Umajjovce, hinduisté vzdorovali islámu

Tibeťané plenili čínské město Čchang-an a jeho okolí

Počátek velkých vikingských nájezdů do Evropy a Rusi

Karel Veliký korunován na císaře, podrobení Saska

Saracénské loďstvo Abbásovců dobylo Sicílii

Na Jávě vystavěna buddhistická svatyně Borobudur

Vznikala slovanská knížectví – moravské a nitranské

Expanze Huariů a zánik močické kultury v Peru

7

0

1

-

8

0

0

 

8.

st.

D

Ž

U

N

K

A

K

N

A

R

R

S

N

E

K

K

A

R

B

Ů

Z

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mír mezi Franckou říší a Byzancí

Samostatná arabská dynastie v Persii (Íránu)

Vzniklo knížectví Velkomoravská říše

Pronásledování a zabavování majetku buddhistů v Číně

Počátek christianizace v Čechách za vlády Přemyslovců

Objevení falešných právních dekretů Římskokatolické církve

Rozkvět Ghanské říše od Nigeru, Senegalu až po Saharu

Varjag Rurik založil dynastii Rurikovců na Rusi

Počátek cyrilometodějské misie na Velké Moravě

Filozof al Kindí založil islámskou filozofii

Zánik dynastie Tchang v Číně. Vznikala německá knížectví

Asturský král Alfons III. stavěl pevnost Burgos proti Maurům

8

0

1

-

9

0

0

 

9.

st.

D

Ž

U

N

K

A

K

N

A

R

R

S

N

E

K

K

A

R

B

Ů

Z

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uhry ničily Velkomoravskou říši. Centrem přemyslovské Čechy

Počátek období pěti dynastií v Číně. Boje o trůn ve Francii

Vůdce dánských vikingů Rollo získal Normandii v léno

Arab Albatenius vypočítal obvod a trigonometrickou síť Země

Zavraždění knížete Václava, založení biskupství v Praze

Počátek osmanské dynastie Ichšidovců v Egyptě

Na Lešském poli Ota I. porazil Uhry a pobaltské Slovany

Zřízení Východní marky (Rakouska) nezávislé na Německu

Nástup dynastie Sung v sev. Číně. Erik Rudý objevil Grónsko

Založeno pražské biskupství. Fátimovci dobyli Egypt

Toltékové vypudili Maye z Yucatánu. Leif Eriksson v Americe

Christianizace Kyjevské Rusi a vymýcení pohanského kultu

9

0

1

-

1

0

0

0

 

10.
st.

D

Ž

U

N

K

A

K

N

A

R

R

S

N

E

K

K

A

R

B

Ů

Z

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Rusku vládl Vladimír I. Svatý. V Bagdádu 1.univerzita na světě.

Dánský viking Knut II. Veliký dobil Anglii

Král Olaf II. se po bitvě s Knutem II. stal patronem Norska

Ferdinand I. Veliký sjednotil Kastilii a León

Kníže Břetislav I. porazil císaře Jindřicha III.

Za Jaroslava Moudrého Kyjevská Rus kulturně i právně rostla

Počátek státu Seldžuckých Turků, dobití Bagdádu

Vydán dekret o volbě papeže pouze kardinály

Normané vytlačili Osmany ze Sicílie. Normané vládli Anglii

Seldžukové dobyli Anatolii, úpadek Byzantské říše

Vláda anglického krále Viléma I. Dobyvatele

Křížová výprava papeže Urbana II. proti seldžuckým Turkům

1

0

0

1

-

1

1

0

0

 

11.
st.

D

Ž

U

N

K

A

K

N

A

R

R

S

N

E

K

K

A

R

B

Ů

Z

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfons Smělý a El Cid osvobodili Toledo a Madrid od Maurů

Rozmach říše Khmérů v Asii (Kambodža)

Řád Johanitů v Palestině zajišťoval špitály a ochranu křesťanů

Druhá křížová výprava do Svaté země

Založení dynastie ajjúbovského chalifátu Saladinem

Velké kacířské hnutí katarů po celé jižní Evropě

Bitva u Myriokefalonu ukončila Byzantskou velmoc

Saladin dobyl Jeruzalém, vyvolal třetí křížovou výpravu

Správa Japonska přešla do moci šógunů

Počátek Českého království, král Přemysl Otakar I.

Invaze muslimů do Indie. Vznik Řádu německých rytířů

Rozmach říše Čimů v Peru a založení Incké říše

1

1

0

1

-

1

2

0

0

 

12.
st.

D

Ž

U

N

K

A

 

K

O

Č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Křižáci 4.výpravy dobyli Konstantinopol

Dětská křížová výprava částečně skončila v otroctví

Filip II. v bitvě u Bouvines porazil anglického Jana Bezzemka

V Anglii vydána Magna Charta Libertatum

Čingischán dobyl Peking, pak část Tibetu, expanze do světa

Zlatá bula z Rimini dala německým rytířům Chelmskou zemi

Mongolský Batuchán Zlaté Hordy dobyl Rusko, Polsko a Uhry

Vláda krále Přemysla Otakara II., bitva na Moravském poli

Kublaj velkým chánem Mongolské říše a Marco Polo

Krach 6. a 7. křížové výpravy. Angličané vyhnali Židy

Němečtí kupci žijící v Anglii založili hanzu Němců

Český král kurfiřtem. Založení osmanské říše

1

2

0

1

-

1

3

0

0

 

13.
st.

D

Ž

U

N

K

A

K

O

G

A

K

O

Č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bula o absolutní moci církve nad mocí světskou

V Čechách končila dynastie Přemyslovců

Pronásledování templářů. Založení Bastily

Lucemburkové na českém trůně a Karel IV.

Vynález střelného prachu v Německu

Stoletá válka Anglie s Francií, bitva u Crécy (Kresčaku)

Hanzovní města se sjednotila

Nástup dynastie Ming v Číně a její flotila objevuje Ameriku

V Mexiku Aztéky založen Tenochtitlán

Brigita Švédská svatá, patronka Švédska

Boccaccio napsal Dekameron

Nástup dynastie Ri v Koreji

1

3

0

1

-

1

4

0

0

 

14.
st.

D

Ž

U

N

K

A

K

O

G

A

K

O

Č

 

K

A

R

A

V

E

L

A

K

A

R

A

K

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncil v Pise vyřešil schizma tří papežů

Zavedení islámu v Malajsii králem Paramesvarou

Mistr Jan Hus upálen, husitské války Jan Žižka

Počátky objevných plaveb Portugalců

Jana z Arku dobyla Orléans. Konec nadvlády Tatarů v Rusku

Vzestup říše Aztéků a rozmach říše Inků

V Německu Johannes Gutenberg vynalezl knihtisk

Osmané porazili křižáky a dobyli Konstantinopol

První politik Jiří z Poděbrad vyřkl myšlenku jednotné Evropy

Znovuzavedení Svaté inkvizice ve Španělsku

Plavba Kolumba do Ameriky. 1.Armada da Gammy v Indii

Dohoda Tordesillas, svět rozdělen mezi Portugalce a Španěly

1

4

0

1

-

1

5

0

0

 

15.
st.

D

Ž

U

N

K

A

 

K

O

G

A

K

O

Č

H

U

L

K

K

A

R

A

V

E

L

A

K

A

R

A

K

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krymští Tataři ničili mongolskou Zlatou hordu

Portugalci vytvářeli kolonie. Zemětřesení v Číně, 80.000 obětí

Vzniklo první poštovní spojení na světě. Říše Mughalů v Indii

Etiopský křesťanský král Lebna Dengel porazil islám

Cortés dobyl Mexiko. Počátek gregoriánského kalendáře

Fernão Magalhães prokázal kulatost Země obeplutím

Petet Henlein vynalezl kapesní hodinky. Bitva u Lepanta

První car celého Ruska Ivan IV. Hrozný. Mír Ruska s Polskem

Vláda Markéty I. v Norsku, Dánsku a Švédsku

Bartolomějská noc ve Francii, 20.000 obětí

Hidejoši Tojotoma vedl japonskou invazi do Koreje

Gerhardus Mercator vytvořil přesnější válcovou mapu světa

1

5

0

1

-

1

6

0

0

 

16.
st.

D

Ž

U

N

K

A

 

K

O

Č

G

A

L

E

O

N

A

K

A

R

K

A

R

A

K

A

 

 

 

 

 

 

 

A

V

E

 

L

A

M

A

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

Nurhači v Číně založil dynastii Ta Čching. Vzniká Ruský stát

Defenestrace. Třicetiletá válka. Učitel národů J.A.Komenský

Počátky otroctví v Americe. Vyhlazování indiánů v Americe

V Římě dokončen chrám svatého Petra. Kozáci dobyli Sibiř

Johannes Kepler objevil zákony o pohybu planet a o optice

Japonsko se uzavíralo světu, vláda šógunů – Tokugawa – rozkvět

V Indii dokončen Tádž Mahal. V Africe založena Ašantská říše

V Anglii Cromwellův zákon o mořeplavbě proti Holanďanům

Výstavba zámku a zahrad Versailles, vzor pro celou Evropu

Ve Francii nižší daně pro rodiny s více dětmi

Anglie zabrala holandské kolonie v Severní Americe

Jan Sobieski osvobodil Vídeň z Osmanského obležení

1

6

0

1

-

1

7

0

0

 

17.
st.

D

Ž

U

N

K

A

L

U

G

R

K

O

Č

G

A

L

E

O

N

A

F

L

U

J

T

A

 

V

A

R

 

 

 

 

 

P

I

N

A

S

A

 

B

A

R

K

POČÁTEK NOVOVĚKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počátek výroby porcelánu v Evropě, manufaktura v Míšni

Vláda Marie Terezie. Ztráta Slezska. Povinná školní docházka

Josef II. vydal toleranční patent. 1.průmyslová výstava v Čechách

Astronom Halley zakreslil mapu hvězd jižní polokoule

Vláda carevny Kateřiny II. Rusko-Turecké války

Bostonské pití čaje – počátky státu Velké Unie (USA)

Zavedení parního stroje do výroby - průmyslová revoluce

Canton otevřen zahraničnímu obchodu, dovoz britského opia

Francie let balonu, Velká revoluce, Lidská práva, Napoleon

Do Austrálie přivezeno prvních tisíc britských trestanců

Objev očkování proti neštovicím. Řazení přírodních druhů

Rozkvět Číny za Čchien-lunga. Druhá kolonizace Grónska

1

7

0

1

-

1

8

0

0

 

18.
st.

D

Ž

U

N

K

A

L

U

G

R

G

A

L

E

A

S

A

G

A

L

E

O

N

A

F

L

U

J

T

A

P

I

N

A

S

A

F

R

E

G

A

T

A

B

A

R

K

Ř

A

D

O

V

Á

P

R

Á

M

B

R

I

G

A

K

O

R

V

E

T

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napoleon – Marengo, Slavkov, Borodino, Moskva, Waterloo

Rozluštěno klínové písmo. První novověké Olympijské hry

Povstání španělských kolonií v Jižní Americe za nezávislost

Objevy v mechanice, chemii, optice, elektřině, genetice atd.

Hong Kong kolonií Británie, hladomor v Irsku - milion obětí

Povstání tchajpchingů v Číně - rolníci za sociální spravedlnost

Suezský průplav. Teorie Charlese Darwina o vývoji druhů

Sever proti Jihu. Založen Červený kříž. Aljaška prodána USA

Položena většina kolejí používaných dosud. Bitva u Satsumy

Konec vlády šógunů. Přijetí metrické soustavy 18 státy

Sopka zničila Krakatau 36.000 obětí. Resslův lodní šroub

Louis Pasteur objevil metodu ničení bakterií a vakcinace

1

8

0

1

-

1

9

0

0

 

19.
st.

D

Ž

U

N

K

A

L

U

G

R

G

A

L

E

A

S

A

B

A

R

K

E

N

T

I

N

A

Š

K

U

N

E

R

P

I

N

A

S

A

F

R

E

G

A

T

A

B

A

R

K

Ř

A

D

O

V

Á

P

R

Á

M

B

R

I

G

A

K

O

R

V

E

T

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búrské války. Rusko-japonská válka. Balkánské války.

Velká (první světová) válka - 20 mil. obětí (většinou vojáci).

Řecko-turecká válka. Španělská chřipka – 20 mil. obětí.

Inzulín. Penicilín. Práva žen. Světová finanční krize.

Japonsko-čínská válka. Gándhího protest osvobodí Indii.

Sovětsko-finská zimní válka. První transplantace srdce.

Druhá světová válka – 60 mil. obětí (většinou civilisté).

Vynález atomové, vodíkové a jiných ničivých bomb.

Korejská válka. Lety do vesmíru a přistání na Měsíci.

Indicko-pákistánská válka. Několik Izraelsko-arabských válek.

Vietnamská válka. Vícero válek v Africe. Irácko-íránská válka.

Válka o Kuvajt. Mobilní telefon. Války v bývalé Jugoslávii.

1

9

0

1

-

2

0

0

0

 

20.
st.

D

Ž

U

N

K

A

 

G

A

L

E

A

S

A

B

A

R

K

E

N

T

I

N

A

Š

K

U

N

E

R

 

 

B

A

R

K

 

P

R

Á

M

B

R

I

G

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každý zná ze své zkušenosti…

 

„Naučili jsme se my lidstvo,

ve vzduchu létat jako ptáci,

ve vodě plavat jako ryby.

Ještě nám zbývá

se naučit chovat jako lidé“.

George Bernard Shaw

(*26.7.1856 - +2.11.1950)

 

2

0

0

1

-

A

T

D

 

21.
st.

D

Ž

U

N

K

A

 

G

A

L

E

A

S

A

B

A

R

K

E

N

T

I

N

A

Š

K

U

N

E

R

 

 

B

A

R

K

 

P

R

Á

M

B

R

I

G

A

 

 

Texty a tabulka: P.Patočka

Korektura: Ali

15. prosince 2014

Prameny: viz ZDROJE