Naveta type scheme. Fig .: Vseolodich.cz.

Naveta type scheme. Fig .: Vseolodich.cz.