Královna Teuta

Královna Teuta *?? - +180? př.n.l. Byla regentkou Jadranského království a královnou ilyriských a jaderských pirátů.

Jadranský král Agron z Ilyrie, který vládl od roku 250 př.n.l., se po zapuzení první ženy Triteuty oženil s mladičkou Teutou. Král Agron zemřel roku 231 př.n.l. na zranění z bitvy se sousedními Řeky.

Teuta se po smrti svého manžela stala královnou regentkou a vládla až do roku 227 př.n.l., kdy dospěl nevlastní syn Pinnes.

Za své vlády řešila spory se sousedními královstvími pomocí pirátských nájezdů.

Ilyriští piráti dobyli mj. pevnosti Dyrrachium (dnes Durrës v Albánii) a Phoenicu. Ta byla za výkupné piráty opuštěna. U pobřeží Onchesmos vydrancovali mnoho římských, řeckých i jiných lodí.

Loďstvo královny Teuty sílilo a ta přenesla zájem do Jónského moře. Zde mj. zvítězila nad flotilou řeckého Aetolianského spolku v bitvě u Paxos. Její ilyriské loďstvo čítalo 7 lodí pod velením viz Demetrius z Pharos. Loďstvo Řeků mělo 10 lodí, kterým velel viz Margos z Keryneia, který v této bitvě padl.

Poté královna obsadila ostrov Korkura, ze kterého kontrolovala námořní cesty mezi Řeckem a Itálií. Tím se stali ilyriští piráti známým postrachem Jaderského moře. A Teuta se stala známou jako královna ilyriských pirátů.

Řím se cítil ohrožen blízkou přítomností pirátů. Proto vyslal emisary k vyjednání ukončení pirátských výprav. Diplomacie v Scodra (Shkodër) byla neúspěšná a vyslanci zadrženi.

Řím proto roku 229 př.n.l. královně vyhlásil válku. Vypravil legii 20 000 mužů a 200 jezdců na flotile 200 lodí. Ti dobyli ostrov Korkura díky zradě správce Demetria z Pharosu. Pak se roku 228 vylodili severně od města Apollonia. Postupem na sever dobývali jedno město za druhým a nakonec oblehli hlavní město Scodra. Odtud se podařilo královně uniknout do Rhizonu v dnešní boce Kotorské. Teuta se vzdala a roku 227 musela podepsat potupný mír.

Řím ponechal Teutě království ve značně okleštěné míře. Dále se nesměla plavit na ozbrojených lodích či v jejich doprovodu.

Také musela platit každoroční reparace Římu. Její vláda byla ukončena roku 181 př.n.l. poté, kdy se pokusila o vzpouru proti Římu. O zbytku jejího života není nic známo.

Je připomínána bustou v muzeu ve Shkodër v Albánii. Dále sochou na průčelí Albánské Národní banky v Durrës (Drač).

Z hlediska Římské říše byla pirátkou, z hlediska vlastního národa královna a vlastenecká bojovnice.

 

Texty: P.Patočka, P.Steinhardt, H.Prien

Korektura: Ali

Aktualizováno: 1. února 2016

Prameny: viz ZDROJE