(Ne)Známí piráti a zločinci moří
strana D

 

Demetrius z Pharos *?? - +214 př.n.l. Ilyriský vládce Pharosu (dnes Hvar), velitel pirátů a římský vazal.

Byl vládcem a správcem na ostrově Pharos za vlády krále Agrona. Po jeho smrti roku 231 př.n.l. převzala vládu jeho manželka viz královna Teuta, regentka za nezletilého prince Pinnese.

Během vlády královny Teuty dobyl mnohá měst okolních království, včetně římských měst, pomocí pirátů, kterým sám velel.

Loďstvo ilyriských pirátů rostlo a královna Teuta se zaměřila na Jónské moře, kde piráti pod velením Demetria z Pharosu úspěšně plenili římské, řecké i jiné lodě.

U Paxosu došlo k bitvě ilyriských pirátů s řeckým Aetolianským spolkem. Demetrius velel 7 lodím, které porazily 10 řeckých lodí, kterým velel viz Margos z Keryneia, ten v této bitvě padl. Ilyriští piráti poté obsadili ostrov Korkura. Demetrius z Pharosu se stal jeho správcem. Odtud kontrolovali námořní cesty mezi Řeckem a Itálii.

Řím roku 229 př.n.l. ilyriským pirátům a Jaderskému království vyhlásil válku. Vypravil legii 20 000 mužů, 200 jezdců na flotile 200 lodí. Ti připluli k ostrovu Korkura, který snadnou dobili díky zradě správce Demetria z Pharosu.

Po skončení války Říma s Ilyrií se Demetrius stal vazalským králem části Jaderského království.

Demetrius z Pharosu se oženil s Triteutou, zapuzenou manželkou krále Agrona, čímž si upevnil svou pozici krále. Obnovil království a roku 222 př.n.l. s 1600 ilyriskými válečníky přispěl k makedonskému vítězství nad Spartou. Poté obrátil pozornost na Ilyriská území držená Římem. Opět s ilyriskými piráty počal napadat římské lodě.

Roku 220 př.n.l. vyplul s flotilou asi 90 lodí na loupežnou výpravu do Egejského moře na podporu Makedonie.

Po návratu z tažení se roku 219 Demetrius opevnil v osadě Dimallum a připravil obranu proti Římu. Římským legiím vyslaným potlačit neposlušnost vazala a piráta Demetria velel konzul Lucius Aemilius Paullus. Po dobytí Dimallum se ostatní ilyriská města vzdala. Demetrius se uchýlil na ostrov Pharos.

Na ostorvě Pharos konzul Paullus tajně vylodil většinu legie. Zbytkem legie na lodích provedl falešný útok na přístav. Tím vylákal Demetria i s vojskem z města. Ilyrice pak Římané napadli hlavním útokem ze zálohy. Demetrius uprchl z prohrané bitvy do Makedonie ke králi Filipu V. Tam se stal jeho nejdůvěryhodnějším poradcem.

Podařilo se mu přesvědčit Filipa V. k uzavření míru s řeckým Aetolianským spolkem a také uzavřít spojenectví proti Římu s Hannibalem po jeho vítězné bitvě u jezera Trasimene roku 217 př.n.l.

Demetrius byl zabit pravděpodobně v roce 214 př.n.l. při dobývání řeckého města Messene.

 

John Doughty *1545? - +1578? Anglický šlechtic, důstojník, voják a pirát. Bratr Thomase Doughtyho.

V roce 1575 se během tažení proti Irům jeho bratr Thomas seznámil s Francisem Drakem. Společně vypluli v prosinci 1577 na cestu kolem světa.

Během cesty na jih Atlantiku došlo ke sporu mezi Francisem Drakem a Thomasem Doughtym viz Francis Drake.

Nedaleko průlivu Magalhães flotila zakotvila u Puerto San Julian v červnu 1578. Zde byl soud s Thomasem Doughtym, kde jej Francis Drake obvinil ze vzpoury. Porota složená z posádky, včetně Doughtyho přívrženců, rozhodla o ortelu. Jediný Leonard Vicary hlasoval pro jeho záchranu. 2.7.1578 byl Thomas Doughty sťat.

Následující události viz Peter Carder.

 

Sir Francis Drake *1540 Tavistock - +28.1.1596 Puerto Bello. Anglický korzár, pirát, průzkumník, obchodník s otroky, kapitán a viceadmirál.

Byl synem Edmunda Drakea.

V mládí se plavil na své malé obchodní lodi JUDITH. V roce 1564 pod velením bratrance Johna Hawkinse pochytali se třemi loděmi v Africe otroky. V Borburatu, dnešní Venezuela, je prodali s podílem pro Španěly. Do Anglie se vrátili v září 1566.

V roce 1567 kapitán Francis Drake pod velením Johna Hawkinse se čtyřmi loděmi vyplul na další obchod s otroky. Po naložení otroků pluli kolem Azor a nedaleko Madre de Deus zajali dvě portugalské otrokářské lodě. Cestou se k nim připojil francouzský pirát Robert Blondel. Otroky prodali v Margaritě, Dominice a Borburatu. V r.1568 v San Juan de Ulúa, dnešní Veracruz, se střetli se španělskou válečnou flotilou čtyř lodí admirála Francisca Lujána. Došlo k boji a krom dvou anglických lodí, které unikly, byly ostatní anglické lodě zajaty či potopeny. Drake a Hawkins v roce 1569 se vrátili do Anglie.

Důsledkem bylo rozhodnutí Alžběty I. najímat do svých služeb piráty jako své korzáry, jež by škodili nepřátelské španělské koruně.

V roce 1569 se oženil s Mary Newman.

V letech 1570-1573 v Karibiku vydrancoval mnoho španělských lodí, měst a osad. Nejvíce zbohatl dobytím města Nombre de Dios, kde se zmocnil velkého množství zlata.

V roce 1575 se během tažení proti Irům seznámil s Thomasem Doughtym.

Královna Alžběta I. jej ustanovila velením výpravy kolem světa, na kterou vyplul s pěti loděmi: admirál Drake na vlajkové galeoně PELICAN s kapitánem Johnem Brewerem, John Wynter byl kapitánem galeony ELIZABETH, John Thomas kapitánem lodi MARYGOLD, John Chester kapitánem lodi SWAN a Thomas Moone kapitánem lodi CHRISTOPHER s celkovým počtem stošedesátičtyř námořníků. Vypluli v prosinci 1577.

V lednu 1578 u mysu Verde (Kapverdy) zajal dvě portugalské obchodní lodě plující do Brazílie. SANTA MARIA s kapitánem Nuño da Silva zůstala v zajetí a druhá portugalská loď byla po vyloupení propuštěna. Nuño Drakeovi sloužil patnáct měsíců jako navigátor a zasloužil se o úspěch jeho výpravy.

Hlavním cílem výpravy bylo obeplutí světa. K tomu byl ustaven řídící výbor: Thomas Doughty, Francis Drake a John Wynter. Drake záměr po vyplutí změnil na loupežnou výpravu proti Španělům. V Karibiku a Atlantiku drancovali španělské lodě a osady. To se stalo jablkem sváru mezi Doughtym a Drakem. Napětí ještě více vzrostlo, když Doughty chytil Drakeova bratra Thomase při krádeži lodních zásob na PELICANU. Po přeplutí Atlantiku Drake rozhodl, že Dougthy bude kapitán na malé lodi SWAN, což ho urazilo a začal připravovat vzpouru. Byl Drakeovými věrnými muži zajat a uvězněn i s bratrem Johnem. Flotilu však stihla bouře a po jejím skončení zakotvila nedaleko průlivu Magalhães u Puerto San Julian v červnu 1578. Zde byl soud, kde Drake Thomase Doughtyho obvinil ze vzpoury. Porota složená z posádky, včetně Doughtyho přívrženců, rozhodla o ortelu. Jediný Leonard Vicary hlasoval pro jeho záchranu. 2.7.1578 byl Thomas Doughty sťat. PELICAN byl přejmenován na GOLDEN HIND a zajatá SANTA MARIA byla na rozkaz Francise Drakea vyprázdněna a potopena.

Po proplutí Magellanovým průlivem (Estrecho de Magallanes) 53°21'28"S 73°2'36"W v září 1578, byl bouří zahnán daleko na jih. Zde v říjnu přistál na ostrůvku, který nazval Elizabeth Island. Drakeovi zůstala jen vlajková loď GOLDEN HIND. Na pacifické straně Jižní Ameriky dále úspěšně drancoval španělské lodě a osady jako Valparaiso a nebráněnou Limu. V březnu 1579 u Ekvádoru zajal španělskou galeonu NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN s více jak šesti tunami zlata. Pokračoval až do místa poblíž dnešního San Francisca. Zde zůstal přes měsíc a zanechal tu bronzovou desku s nápisem o své přítomnosti. Tato deska byla objevena roku 1937.

Odtud vyplul v červenci 1579 a dále pokračoval jihozápadním směrem až na ostrovy Celebes a Jávu. Dále pokračoval kolem Mysu Dobré Naděje do Plymouthu v Anglii, kam dorazil 23.9.1580 s padesáti šesti muži z původních osmdesáti a s bohatou kořistí. Část tohoto bohatství věnoval královně Alžbětě I. Ta přes protesty španělského velvyslance dar přijala. Francis Drake byl na palubě GOLDEN HIND v roce 1581 královnou pasován na rytíře a stal se členem parlamentu.

V roce 1585 se Drake podruhé oženil s Elizabeth Sydenham.

Královna financovala a pověřila Drakea velením trestné výpravy do Španělska. Cílem bylo osvobodit zajaté anglické obilní lodě a dle své vůle vydrancovat co nejvíce španělských měst. Cestou se dozvěděl, že zajaté lodě byly již propuštěny. Proto změnil plán a vyplul do Karibiku k velmi bohatému Santu Domingu, jež bylo hlavním městem španělské nadvlády ve Střední Americe. 31.12.1585 bylo město lehce dobyto ze souše, protože Španělé bránili přístav jen z moře.

Následující den Angličané město krutě vydrancovali, od obyvatel vybrali bohaté výkupné a vypálili jej. Pak vydrancovali ještě Saint Augustin.

V únoru 1586 Francis Drake velel úspěšnému útoku na Cartagenu v Karibiku. K tomu měl flotilu třiceti lodí s 2300 námořníky a vojáky. Vojákům velel Christopher Carleill. Guvernér Cartageny Pedro de Bustos měl k obraně devětset vojáků, čtyřista indiánů a tři lodě pod velením kapitána Pedro Vique Manrique s třemisty námořníky. Po třídenním boji Angličané město s málými ztrátami dobili. Kořist byla přebohatá.

Poté 10.6.1586 přistáli u ostrova Roanoke, který byl tehdy první anglickou kolonií v Severní Americe. Odtud na žádost místního guvernéra odvezli anglické osadníky zpět do Anglie. 27.7.1586 přistáli v Portsmouthu a Drake byl oslavován jako hrdina.

Útok na Santo Domingo se stal předělem anglo-španělských vztahů. Byl považován za útok proti králi Filipovi II., Španělsku i dosud neotřesitelné španělské nadvládě v Americe.

V roce 1587 byl Drake jako admirál na lodi BONAVENTURE s flotilou vyslán na preventivní útok proti Španělské flotile v Cádizu. Tam se mu podařilo pomocí branderů zničit třicet sedm lodí a tím zdržet španělskou invazi do Anglie o celý rok. Francis Drake i přes přísný zákaz královny a admirality Cádiz vydrancoval. Viz don Álvaro de Bazán y Guzmán marqués Santa Cruz de Mudela.

V červenci 1588 vyplula z Lisabonu a La Coruña spojená portugalsko-španělská Felicissima Armada(Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada), viz Juan Martínez de Recalde.

Cílem invaze v Anglii bylo zajmout královnu, vysoké státní úředníky a změnit politický systém.

Anglické zbrusu nové loďstvo bylo pod velením lordadmirála lorda Charlese Howarda, 1. hraběte z Nottinghamu, admirála sira Martina Frobishera, viceadmirála sira Francise Drakea na manovaru REVENGE a kontraadmirála sira Johna Hawkinse. Flotila 190 lodí byla rozdělena na osm eskader. Holandská flotila o síle 60 lodí byla pod velením admirála Justinuse van Nassau. Spojené anglo-holandské loďstvo celkem mělo kolem 20 000 mužů, z toho asi 10 000 námořních vojáků.

Francis Drake na lodi REVENGE se svou eskadrou napadal Španěly plující do La Manche. 31.července 1588 v bitvě u Plymouthu zajal vlajkovou karaku NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO;

V noci 7.-8.srpna 1588 v Calais na Armadu zaútočilo několik branderů a podařilo se jim potopit pět lodí a tím rozbít formaci Španělů. Jednotlivé španělské lodě už byly snadnou kořistí pro flotily Frobishera a Nassaua. Dnes je tato bitva známá jako bitva u Gravelines.

Bitva je zvěčněna na zavěšené tapiserii z 18.století v londýnské Sněmovně lordů.

V dubnu 1589 vyplula do Španělska flotila English Armada (Contra Armada, Invencible Inglesa). Flotile velel admirál Francis Drake a vojákům generál John Norreys. Připojila se k nim flotila Antónia Prior z Crato vyhnaného z Portugalska, jehož vláda byla ukončena před sedmi lety. Flotila čítala šest válečných galeon, šedesát obchodních ozbrojených lodí a dvacet velkých člunů. K nim se připojilo šedesát malých obchodních ozbrojených lodí Holanďanů s celkem 5 000 námořníky a přes 18 000 vojáky. Cílem bylo dobýt Lisabon a La Coruña.

Španělskou obranu La Coruña organizoval zástupce starosty Juan Pacheco de Toledo markýz z Cerralbo. K dispozici měl několik set mušketýrů Alvara Troncoso a 4 000 vojáků. Dále tři galeony, jednu karaku a dvě galéry s 1500 námořníky pod velením dona Martín de Bertendona y Goronda viz týž. Angličanům se podařilo prorazit obranu na břehu. Přitom padl kapitán obránců Gregorio de Racamonde a Španělé ustupovali. Jeho manželka Maria Pita převzala velení za svého padlého muže a povzbudila obránce, kteří útočící Angličany vytlačili do moře. Viz Maria Mayor Fernández de Cámara y Pita.

K obraně Lisabonu bylo k dispozici dvacet sedm galér s 5 200 námořníky admirála Martina de Padilla y Manrique a kapitána dona Alonso de Bazán. Dále přes 5 000 vojáků pod velením generála Pedro Henriquez de Azevedo a generála portugalských spojenců Teodósio II. de Braganza. Viz don Alonso de Bazán.

Anglická invaze byla na hlavu poražena. Čtyřicet lodí bylo potopeno či zajato, třicet šest lodí dezertovalo, mrtvých bylo 15 000 a 5 000 dezertovalo. Španělská a portugalská obrana měla jen 900 mrtvých včetně civilních obyvatel a beze ztrát na lodích.

V roce 1595 Drake vyplul na svou poslední loupežnou výpravu na lodi DEFIANCE společně s Johnem Hawkinsem do Karibiku. Společné velení bylo problémové. Kráčeli tak od neúspěchu k neúspěchu. Například Cartagena či San Juan v Puerto Rico viz don Pedro de Tello de Guzmán. Sir Francis Drake 28.1.1596 zemřel na úplavici a je pohřben v plné zbroji jako námořník do moře u Puerto Bello.

Podle lodního deníku Francise Drakea je jasné, že neplul kolem Mysu Horn. Holandský obchodník, kapitán Jacob le Maire a navigátor William Schouten, kteří v roce 1616 poprvé propluli úžinou mezi mysem Horn a Antarktidou, pojmenovali tuto úžinu po Drakeovi na Drakeův průliv. V roce 1618 byla zveřejněna zpráva o této vědecké plavbě.

Z hlediska Španělska a Portugalska je to pirát, zloděj, lupič, žhář, násilník a zločinec známý jako El Draque. Z hlediska afrického bezohledný otrokář a rasista. Z hlediska Anglie podle cyklu BBC „2000 let Britské historie“, je to bezohledný kapitán, hazardující admirál, sporný vlastenec a sebestředný hrdina.

 

Joseph Drake *1555?? - +?.11.1572. Anglický pirát.

Bratr Francise Drakea.

Byl členem posádky Francise Drakea od roku 1570 a zúčastnil se všech jeho loupežných výprav do Karibiku. Společně vydrancovali mnoho španělských lodí, měst a osad.

Zemřel v listopadu 1572 na žlutou zimnici poté, co ho štípl komár.

 

John Drake *?? - +?.11.1572. Anglický pirát.

Oženíl se s Amy Grenville a měli syna Bernarda. Bratr Francise Drakea.

Působil v Biskajském zálivu a Lamanšském průlivu. Spolu s Richardem Allenem drancovali francouzské a španělské lodě. Byl zabit při útoku na galeonu, jejíž sílu podcenili.

 

 

Thomas Drake *?? - +1595. Anglický kapitán a pirát.

Bratr Francise Drakea.

Byl členem posádky Francise Drakea od roku 1560 a zúčastnil se všech jeho loupežných výprav do Karibiku. Společně vydrancovali mnoho španělských lodí, měst a osad.

Byl také na lodi GOLDEN HIND (PELICAN) viceadmirála Francise Drakea na cestě kolem světa v letech 1577-80.

Během cesty na jih Atlantiku došlo ke sporu mezi Francisem Drakem a Thomasem Doughtym. Napětí ještě více vzrostlo, když Doughty chytil Thomase při krádeži lodních zásob na PELICANU. Po popravě Doughtyho propluli průlivem Magalhães a dokončili cestu kolem světa.

Roku 1585 se Thomas jako kapitán zúčastnil trestné výpravy do Španělska. Cílem bylo osvobodit zajaté anglické obilní lodě a dle své vůle vydrancovat co nejvíce španělských měst. Cestou se dozvěděli, že zajaté lodě byly již propuštěny. Francis Drake změnil plán a vypluli do Karibiku k velmi bohatému Santu Domingu, jež bylo hlavním městem španělské nadvlády ve Střední Americe. 31.12.1585 bylo město lehce dobyto ze souše, protože Španělé očekávali útok jen z moře.

Následující den Angličané město krutě vydrancovali, od obyvatel vybrali bohaté výkupné a vypálili jej. Pak vydrancovali ještě Saint Augustin. Poté 10.6.1586 přistáli u ostrova Roanoke, který byl tehdy první anglickou kolonií v Severní Americe. Odtud na žádost místního guvernéra odvezli anglické osadníky zpět do Anglie. 27.7.1586 s velkou slávou přistáli v Portsmouthu.

V roce 1587 se Thomas zúčastnil preventivního útoku proti Cádizu a La Coruña. Tam se jim podařilo brandery zničit třicet sedm lodí a tím zdržet španělskou invazi do Anglie o celý rok.

V roce 1588 se podílel na úspěšném odražení španělské Felicissima Armada (Neporazitelné loďstvo, Invencible Armada, Grand Armada). Viz don Alonso Pérez de Guzmán y de Zúñiga-Sotomayor, en el Palacio de Medina-Sidonia.

V roce 1589 se zúčastnil výpravy English Armada (Contra Armada, Invencible Inglesa) do Španělska a Portugalska pod velením admirála Francise Drakea. Invaze skončila naprostou katastrofou. Viz Maria Mayor Fernández de Cámara y Pita.

V roce 1595 Thomas vyplul na poslední loupežnou výpravu Francise Drakea a Johna Hawkinse do Karibiku. Thomas zemřel při útoku španělských lodí. Viz Gonzalo Méndez de Canço y Donlebún.

 

Gabriel Davis *1670?? - +1710?? Anglický pirát působil v Karibiku. Byl členem posádky korzárské lodě CHARLES kapitána Daniela Plowmana.

CHARLES vyplul z Bostonu v červenci roku 1703 na korzárskou výpravu proti francouzským a španělským lodím. Nedlouho po vyplutí kapitán Daniel Plowman onemocněl a z důvodu karantény zůstal ve své kajutě. Posádka vedená proviantním důstojníkem Anthony Holdingem se však vzbouřila a za svého kapitána si zvolila poručíka Johna Quelche. Koncem září kapitán Daniel Plowman v horečkách zemřel.

Později u břehů Brazílie vydrancovali devět portugalských lodí a získali cenný náklad zbraní, kůží, cukru, látek, beden zlatého prachu a peněz. Tou dobou však bylo mezi Portugalskem a Anglií uzavřeno spojenectví. Proto anglická admiralita po zprávě z Portugalska o drancování jejich lodí vydala zatykač na celou posádku. V květnu 1704 loď CHARLES přistála v Marblehead dnes přístav ve státě Massachusetts, kde se nic netušící posádka se svými podíly z kořisti rozešla. Do týdne byla většina posádky včetně Gabriela Davise odchycena a uvězněna.

Počátkem června byl převezen do Bostonu k soudu. Gabriel Davis byl na základě výpovědí členů posádky shledán vinným a odsouzen k několikaletému žaláři.

 

John Dorothy *1670?? - +1710?? Anglický pirát působil v Karibiku. Byl členem posádky korzárské lodě CHARLES kapitána Daniela Plowmana.

CHARLES vyplul z Bostonu v červenci roku 1703 na korzárskou výpravu proti francouzským a španělským lodím. Nedlouho po vyplutí kapitán Daniel Plowman onemocněl a z důvodu karantény zůstal ve své kajutě. Posádka vedená proviantním důstojníkem Anthony Holdingem se však vzbouřila a za svého kapitána si zvolila poručíka Johna Quelche. Koncem září kapitán Daniel Plowman v horečkách zemřel.

Později u břehů Brazílie vydrancovali devět portugalských lodí a získali cenný náklad zbraní, kůží, cukru, látek, beden zlatého prachu a peněz. Tou dobou však bylo mezi Portugalskem a Anglií uzavřeno spojenectví. Proto anglická admiralita po zprávě z Portugalska o drancování jejich lodí vydala zatykač na celou posádku. V květnu 1704 loď CHARLES přistála v Marblehead dnes přístav ve státě Massachusetts, kde se nic netušící posádka se svými podíly z kořisti rozešla. Do týdne byla většina posádky včetně Johna Dorothyho odchycena a uvězněna.

Počátkem června byl převezen do Bostonu k soudu. John Dorothy byl na základě výpovědí členů posádky shledán vinným a odsouzen k několikaletému žaláři.

 

Nicholas Dunbar *1670?? - +1710?? Anglický pirát působil v Karibiku. Byl členem posádky korzárské lodě CHARLES kapitána Daniela Plowmana.

CHARLES vyplul z Bostonu v červenci roku 1703 na korzárskou výpravu proti francouzským a španělským lodím. Nedlouho po vyplutí kapitán Daniel Plowman onemocněl a z důvodu karantény zůstal ve své kajutě. Posádka vedená proviantním důstojníkem Anthony Holdingem se však vzbouřila a za svého kapitána si zvolila poručíka Johna Quelche. Koncem září kapitán Daniel Plowman v horečkách zemřel.

Později u břehů Brazílie vydrancovali devět portugalských lodí a získali cenný náklad zbraní, kůží, cukru, látek, beden zlatého prachu a peněz. Tou dobou však bylo mezi Portugalskem a Anglií uzavřeno spojenectví. Proto anglická admiralita po zprávě z Portugalska o drancování jejich lodí vydala zatykač na celou posádku. V květnu 1704 loď CHARLES přistála v Marblehead dnes přístav ve státě Massachusetts, kde se nic netušící posádka se svými podíly z kořisti rozešla. Do týdne byla většina posádky včetně Nicholase Dunbara odchycena a uvězněna.

Počátkem června byl převezen do Bostonu k soudu. Nicholas Dunbar byl na základě výpovědí členů posádky shledán vinným a odsouzen k několikaletému žaláři.

 

 

Texty: P. Patočka, P. Steinhardt, H. Prien

Korektura: Ali

Aktualizováno: 16. září 2020

Prameny: viz ZDROJE