Karaka type scheme. Fig .: Vseolodich.cz.

Karaka type scheme. Fig .: Vseolodich.cz.