Nihonbashi, Anjizuka v Tokiu.

Nihonbashi, Anjizuka v Tokiu.